Spojená škola v Šali: Krok do budúcnosti s moderným vzdelaním a širokou škálou odborov

Spojená škola v Šali: Krok do budúcnosti s moderným vzdelaním a širokou škálou odborov

17.5.2024 (SITA.sk) – Spojená škola v Šali formuje budúcnosť mladých ľudí už od roku 2006 a pripravuje ich na úspešnú kariéru v rôznych technických a ekonomických oblastiach.

Spojená škola v Šali, s jej tromi organizačnými zložkami – Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná priemyselná škola technická a Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, predstavuje inštitúciu, ktorá kombinuje tradíciu s inováciou. Poskytuje moderné vzdelávanie priamo v mieste bydliska, čím šetrí čas a náklady spojené s cestovaním. Riaditeľka školy Ing. Anna Keseliová v rozhovore priblížila, v čom spočíva jedinečnosť školy, aké odbory ponúka a aké príležitosti čakajú na jej študentov.

1. Mohli by ste nám predstaviť Spojenú školu v Šale a jej rôzne organizačné zložky? V čom je výnimočná?

Spojená škola má tri organizačné zložky: Strednú odbornú školu elektrotechnickú, Strednú priemyselnú školu technickú a Obchodnú akadémiu – Kereskedelmi Akadémia.

Škola poskytuje moderné vzdelávanie vo vynovených priestoroch. Technické odbory, ktoré vyučujeme, sú zaujímavé a žiadané na trhu práce, študenti po skončení školy nemajú problém zamestnať sa v blízkom či vzdialenejšom okolí. Žiakov pripravujeme nielen do zamestnania, ale i na ďalšie štúdium na vysokých školách.

2. Aké boli hlavné dôvody a ciele za zlúčením troch odborných škôl v roku 2006 a ako to ovplyvnilo profiláciu školy?

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa vznikla k 1. 7. 2006 administratívno-ekonomickým zlúčením troch odborných škôl: Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa; Stredná priemyselná škola chemická, Pázmáňa 23, Šaľa a Stredné odborné učilište chemické, Nivy 2, Šaľa. Vzhľadom na meniacu sa situáciu v šalianskom regióne a súčasné doznievanie poklesu zamestnancov s chemickým vzdelaním vo významnom podniku Duslo, a.s. sa záujem, resp. nezáujem o chémiu odrazil na nezáujme študovať chemické odbory. V roku 2008 sme otvorili len jeden aktívny odbor chemická informatika. Netušili sme, že to bude skutočne posledný odbor s poslednými dvanástimi žiakmi. Vzhľadom k tejto skutočnosti nám prešiel návrh na zmenu organizačnej zložky SPŠCH na organizačnú zložku Obchodná akadémia, ktorá sa počtom žiakov zaradila na najpočetnejšiu organizačnú zložku.

Škola je vyprofilovaná na poskytovanie ekonomického vzdelania na obchodnej akadémii a technické vzdelanie (elektrotechnické, strojárske a chemické) zabezpečujeme na ďalších dvoch organizačných zložkách cez troj a štvoročné odbory s výučným listom a maturitou.

3. Aké študijné odbory konkrétne ponúka a aké je uplatnenie absolventov na trhu práce?

Trojročné štúdium s výučným listom realizujeme v nasledujúcich odboroch, kde absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí maturitnou skúškou:

2464 H Strojný mechanik/ Strojná mechanička

Absolventi získajú zručnosti v ručnom a strojovom opracovaní súčiastok, zisťovaní a odstraňovaní porúch, montáži a demontáži strojov, a údržbe zariadení. Uplatnia sa v strojárskych spoločnostiach zameraných na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu technických zariadení.

2683 H 11 Elektromechanik– silnoprúdová technika / Elektromechanička – silnoprúdová technika

Žiaci získajú znalosti v ručnom spracovaní kovov, strojovom obrábaní materiálov, meraní elektrických veličín, bytových inštaláciách, automatizačných obvodoch a rozvádzačoch. Absolventi sa uplatnia pri montáži, opravách a údržbe silnoprúdových zariadení.

Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom je možné v odboroch:

2697 K Mechanik elektrotechnik/ Mechanička elektrotechnička

Absolventi sú kvalifikovaní na elektrotechnické činnosti vrátane projektovania, výroby, montáží a prevádzky zariadení. Získajú zručnosti v montáži, výrobnej prevádzke a údržbe elektrotechnických a automatizačných zariadení. Uplatnia sa vo výrobe, montáži a údržbe automatizačnej techniky.

2413 K Mechanik strojov a zariadení/ Mechanička strojov a zariadení

Absolventi získajú zručnosti v ručnom a strojovom obrábaní, zváraní, montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch. Uplatnia sa v strojárskej a elektrotechnickej výrobe, servisných, konštrukčných a údržbárskych spoločnostiach.

2426 K Programátor/ Programátorka obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Absolventi sa naučia obsluhovať automatizované a klasické stroje, programovať CNC stroje a používať informačné technológie. Uplatnia sa v strojárskej výrobe a spoločnostiach zameraných na CNC technológie.

2860 K Chemik operátor / Chemička operátorka

Študijný odbor vhodný pre dievčatá aj chlapcov. Po ukončení štúdia získajú vedomosti z chémie, kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy, používania laboratórnych prístrojov i techniky a môžu sa uplatniť v chemických, potravinárskych a zdravotníckych spoločnostiach.

Štvorročné štúdium s maturitou:

2675 M Elektrotechnika

Žiaci získajú vedomosti o návrhu a konfigurácii počítačových sietí, programovaní, počítačovej grafike, tvorbe webových stránok a práci s výpočtovou technikou. Osvoja si tiež programovanie programovateľných automatov pre automatizované výrobné linky (napr. všetky závody na výrobu automobilov na území Slovenska) a tvorbu technickej dokumentácie v oblasti CAD. Absolventi sa uplatnia v projektovaní a montáži sietí, programovaní automatov, návrhu elektronických obvodov, technickej dokumentácii a tiež samostatnej podnikateľskej činnosti (reklamná tvorba a podobne).

6317 M Obchodná akadémia

Absolventi získajú všeobecné a odborné ekonomické vzdelanie pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií. Sú pripravení na marketingové činnosti, vedenie účtovníctva, spracovanie štatistík, tvorenie cenových ponúk, orientáciu v daňovej sústave a sekretárske práce v rôznych odvetviach ekonomiky.

4. Môžete sa pochváliť nejakými oceneniami, ktoré škola a jej študenti či absolventi získali?

Študenti sa každoročne pravidelne zapájajú do súťaží, olympiád v anglickom jazyku, olympiády ľudských práv. Zúčastňujeme sa veľtrhov cvičných firiem, Zenitu v elektrotechnike. Niektorí žiaci reprezentujú nielen školu, ale aj športové kluby zo Šale ( hádzaná, futbal a pod.). Každoročne v mesiaci február organizujeme pre Slovensko a zahraničie Veľtrh CF v Šali. Zapájame sa do celoslovenských súťaží Klokan, Expert Geniality Show, Mladý účtovník, modelovanie v Solidworks.

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili krajského kola SOČ vo viacerých kategóriách. V odbore Ekonomika a riadenie sme získali 1. miesto s postupom na celoslovenské kolo, kde sme obsadili 4. miesto.

5. Aké jedinečné príležitosti a programy ponúka vaša škola študentom na rozvoj ich kariéry a osobnostného rastu?

Škola poskytuje vzdelávanie v moderných počítačových a multimediálnych učebniach, chemických laboratóriách. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v učebniach programovania CNC strojov a elektrických meraní, automatizácie a programovania PLC regulátorov, odborných učebniach a dielňach praktického vyučovania, ktoré sú vybavené zariadeniami, prístrojmi a IKT. Vybavenie je moderné, ktoré sa realizovalo v roku 2022 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách“.

Študenti počas štúdia absolvujú odborný výcvik alebo prax na zmluvných pracoviskách. Získavajú tým špecializované znalosti a zručnosti, ktoré sú veľmi cenené na trhu práce. Okrem toho môžu získať certifikáty a osvedčenia. Napríklad študenti s elektrotechnickým zameraním majú možnosť získať odbornú spôsobilosti v elektrotechnike a základný zváračský kurz organizujeme pre strojárske odbory.

Študenti na Obchodnej akadémii majú zas možnosť získať účtovnícky certifikát Omega od firmy Kros.

Študenti sa každoročne zúčastňujú veľtrhov práce a kariérnych dní. Stretnú sa tu so zástupcami rôznych firiem a organizácii s cieľom získať informácie o pracovných príležitostiach zamestnávateľov, nadviazať prvé kontakty a získať lepšiu predstavu o pracovnom trhu.

6. Ako škola reaguje na meniaci sa záujem o chemické odbory v regióne a aké nové odbory alebo špecializácie sa snažíte rozvíjať?

Od roku 2015/2016 sme opätovne zaradili študijný odbor chemik operátor a v spolupráci s Duslo a.s. majú možnosť vybraní žiaci uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve a dostávať benefity od spoločnosti – štipendium do výšky 100 eur mesačne, bezplatné stravovanie v škole aj počas praktického vyučovania v podniku do 35 eur mesačne, pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie, platené letné brigády, istotu zamestnania po skončení štúdia v blízkosti domova.

7. Aký typ spolupráce máte so spoločnosťami a inštitúciami v regióne? Ako to pomáha vašim študentom v praxi?

Škola dlhodobo spolupracuje s firmami a podnikmi v regióne – zabezpečujeme odborný výcvik na zmluvných pracoviskách pre odbory s praktickým vyučovaním a tiež zabezpečujeme odbornú prax v 2. a 3. ročníku pre žiakov obchodnej akadémie a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.

Spolupráca s firmami a podnikmi je veľmi dobrá, nakoľko technické odbory v súčasnosti sú žiadané na trhu práce a mnohí žiaci po skončení školy nastupujú na pracoviská, kde vykonávali odborný výcvik.

8. Aké sú hlavné výzvy, ktorým čelí vaša škola v súčasnom vzdelávacom prostredí a aké sú plány na budúci rozvoj školy?

V súčasnosti čelíme mnohým výzvam, ktoré sú komplexné a navzájom prepojené. Riešenie týchto výziev si vyžaduje spoluprácu všetkých zúčastnených strán vrátane učiteľov, študentov, rodičov, školy, ministerstva a blízkej komunity. Zameriavame sa na nové technológie, aktualizáciu učebných osnov, podporu učiteľov, mentálne zdravie, rovnosť v prístupe k vzdelaniu, prípravu na budúce povolania. Snažíme sa vytvárať vzdelávací systém, ktorý bude pripravený čeliť výzvam 21. storočia.

Škola by mala byť a ostať predovšetkým vzdelávacou inštitúciou. Veľmi dôležité je, aby študenti trávili čas v bezpečnom prostredí bez strachu, šikanovania, v priateľskej a otvorenej atmosfére.

9. Akú radu by ste dali študentom, ktorí uvažujú o štúdiu na vašej škole?

Štúdium na strednej škole je obdobie plné príležitostí a výziev. S aktívnym prístupom, dobrým plánovaním a starostlivosťou o svoje zdravie a vzťahy môžeš toto obdobie využiť na maximum a pripraviť sa na úspešnú budúcnosť. Mimoškolské aktivity, ako sú športy, umelecké krúžky, dobrovoľníctvo alebo študentské organizácie, ti môžu pomôcť rozvíjať nové zručnosti, spoznať nových ľudí a získať cenné skúsenosti. Buď zvedavý, vytrvalý a otvorený novým skúsenostiam a vedomostiam.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Spojená škola v Šali, Stredná škola
Zdroj: SITA.sk – Spojená škola v Šali: Krok do budúcnosti s moderným vzdelaním a širokou škálou odborov © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko