Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB

Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB

4.6.2021 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora stavebných inžinierov pokračovala na júnovej online konferencii ďalším miestom spotreby, a to chladením a vetraním v rámci Energetickej certifikácie budov (ECB).

Cieľom konferencie bolo informovať  architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách chladenia a vetrania súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Prednášajúci analyzovali dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a klimatizácie pri normatívnom a prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

Odbornými garantmi konferencie boli doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá a predseda SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., ktorí odborne pripravili konferenciu.

Predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojom úvodnom príhovore upozornil na význam tejto témy pre širokú odbornú verejnosť. „Tento rok SKSI venuje vo svojom vzdelávacom programe väčšiu pozornosť téme EHB. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať pre našich členov aj túto dôležitú tému – vetrania a klimatizácie, lebo odborníkov pre toto miesto spotreby je na Slovensku málo. Verím, že touto konferenciou prispejeme a motivujeme aj ďalších našich členov, aby sa stali odborníkmi v tejto oblasti EHB„, zdôraznil Vladimír Benko.

V úvode konferencie Ing. Alena Ohradzanská, z Ministerstva dopravy a výstavby SR, vysvetlila, aké sú legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou.

Ing. Igor Niko zo spoločnosti Niko investment sa vo svojej prednáške zameral na výpočet potreby chladu podľa STN EN ISO 52016-1.

Dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a klimatizácie pri normatívnom hodnotení na energetickú certifikáciu vysvetlil doc. Ing. František Vranay, PhD. zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Michal Hudeček, zo spoločnosti SoluAir, s.r.o., vysvetlil dopad chladenia a vetrania v budove nielen na ECB.

Príkladom normatívnej, prevádzkovej energetickej certifikácie systémov chladenia a vetrania sa vo svojej časti venoval Ing. Marián Klepáč zo spoločnosti ENGIE Bratislava.

Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti a monitoring v praxi priblížil účastníkom konferencie Ing. Vladimír Orovnický zo spoločnosti Daikin CE.

Záverečná prednáška bola zameraná na energetickú efektívnosť vo väzbe na prienik právnych noriem a alternatívne riešenia, ktorým sa venoval doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá.

Záver konferencie bol venovaný rozsiahlej odbornej diskusii, počas ktorej prednášajúci zodpovedali na otázky účastníkov kladené prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Ako uviedol doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. v závere konferencie: ak majú byť budovy normatívne porovnávané, podmienka 80 % chladených plôch by sa mala zrušiť. Inak výsledný certifikát nezodpovedá normatívnemu hodnoteniu. Zvýhodnené sú budovy, ktoré sa takémuto hodnoteniu vyhnú. Budovy s vysokou potrebou primárnej energie, emisiami oxidu uhličitého, by sa stavať nemali. Nedostatok odborne spôsobilých osôb v súčasnosti pre miesto spotreby vetranie a klimatizácia by sa mal pri zmenenom režime normatívneho posudzovania postupne zvyšovať. Prednášky na konferencii boli perfektne pripravené a názorne dokumentovali proces certifikácie. Preukázali vysokú pripravenosť našich odborníkov nielen na normatívne, ale aj prevádzkové hodnotenie, potrebné pre garantované energetické služby.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli: https://vzdelavanie.sksi.sk/

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1200 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Viac k témam: energetická hospodárnosť, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko