Internetom sa šíri petícia za zákaz očkovania detí do 18 rokov. Sú v nej naozaj zaujímavé informácie

Internetom sa šíri petícia za zákaz očkovania detí do 18 rokov. Sú v nej naozaj zaujímavé informácie

Proti vakcinácii detí na COVID-19 sa vo svete dvíha stále väčšia vlna odporu. A to nielen medzi rodičmi. Aj medzi pediatrami. Na Slovensku sú však aj takí lekári, ktorí ju podporujú. Na internete koluje petícia, ktorá je zameraná práve proti očkovaniu detí.

Iniciátori petície sú jednoznačne proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Akciu v statuse podporil i politický analytik Ján Baránek. Organizátori akcie petíciu (TU)  zaslali prezidentke Zuzane Čaputovej. Ďalej vláde, poslancom, ministerstvám školstva, zdravotníctva či spravodlivosti a tiež  Úradu verejného zdravotníctva.

Občania žiadajú kompetentných na prešetrenie petície a prijatie príslušných opatrení

My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava Slovenskej republiky“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „Zákon o petičnom práve“) v znení neskorších predpisov žiadame, aby ako kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods.5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia vrátane uplatnenia zákonodarnej iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet verejného alebo iného spoločného záujmu):

 1. na zabránenie očkovania – vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov,
 2. na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže, ako žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 3. na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 4. na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí, mládeže a ich zákonných zástupcov (rodičov) o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,“ píše sa v petícii.

 

Ide o schválený dočasný proces použitia vakcín, ktorý v histórii ľudstva nemá paralelu

„Vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté za obdobie v trvaní 6 až 12 mesiacov. Štandardný vývin vakcín trvá 8 – 12 rokov. Vakcíny boli schválené podmienečne vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie,“ konštatujú iniciátori petície. Podľa nich je otázne, či tieto látky nazvať vakcínou. A to vzhľadom na zmenu definície, ktorá nezodpovedá štandardom. „Ide o tzv. experimentálnu fázu podávania vakcín, to znamená, že ide o schválený dočasný proces použitia vakcín, ktorá v histórii  ľudstva nemá paralelu,“ píše sa ďalej v petícii. Zároveň pri mRNA vakcínach sme sa stretli s týmito fenoménmi:

 1. Ide o prvé použitie PEG (polyetylén glykolu) v injekcii vôbec.
 2. Ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne proti infekčnému agensu.
 3. Prvý raz v histórii boli použité predbežné, a nie definitívne údaje o účinku  a nežiaducich efektoch vakcín.
 4. Ide o prvú vakcínu, u ktorej (po jej aplikácii) nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcii prenosu vírusu  a znížení úmrtnosti.
 5. Ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovanými polynukleotidmi použitú v ľudskej populácii.
 6. Ide o prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh.
 7. Skúsenosti z krajín, kde  boli tieto vakcíny použité vo väčšej miere ako na Slovensku ukazujú, že vakcinácia nezabraňuje šíreniu vírusu, pričom aj zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia, končiaci hospitalizáciou. Dokonca, v jednej najzaočkovanejších krajín sveta, v Izraeli, premiér krajiny vyhlásil, že očkovanie problém Covidu nevyrieši a odvolal sa aj na skúsenosti z Veľkej Británie.

Pri používaní vakcín v dospelej populácii Slovenska sa za 8 mesiacov (koniec augusta 2021) vyskytlo veľmi veľa nežiaducich účinkov, z ktorých viaceré sa skončili úmrtím vakcinovaných. „Za tieto nežiaduce účinky nikto nenesie nijakú zodpovednosť. Chceme toto u našich detí?!“ pýtajú sa organizátori petície, podľa ktorých je neprípustné, aby okolnosť, či žiak alebo študent je zaočkovaný proti COVID-19, bola akýmkoľvek kritériom pre určenie alebo obmedzenie jeho prístupu k výchove a vzdelávaniu. „Podľa článku 42 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Podľa článku 12 ods.1. Ústavy SR, ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich právach.“

Slovensko sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné dokumenty proti diskriminácii žiakov

Medzi základné princípy výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte „Školský zákon“) – § 3 uvedeného zákona, patrí princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Taktiež je rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu dieťaťa alebo žiaka výslovne zakotvený v § 144 ods.1 písm. a/ Školského zákona.

„Medzinárodné dokumenty práva európskych spoločenstiev, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika, a ktoré sa dotýkajú práva na vzdelanie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelaniu a výchove – Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý v čl. 144 zakázal diskrimináciu pri uplatňovaní garantovaných práv a v čl. 2 svojho Dodatkového protokolu poskytol ochranu aj právu na vzdelanie, Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania (UNESCO 1960), Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, a tiež i Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý vo svojom čl. 24 zakazuje diskrimináciu vo vzdelávaní z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,“ píše sa v samom závere petície.

 

zdroj: hlavnydennik.sk

0Shares
Slovensko Zaujímavosti Zdravie