Podnikateľom a súkromným spoločnostiam v Žiline pribudla nová povinnosť

Podnikateľom a súkromným spoločnostiam v Žiline pribudla nová povinnosť

Tým, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, pribudne nová povinnosť. Na základe nového všeobecne záväzného nariadenia prijatého na septembrovom Mestskom zastupiteľstve v Žiline musia do 30 dní odo dňa jeho účinnosti vypracovať a predložiť povodňový plán záchranných prác. Nariadenie vstúpi do platnosti už 9. októbra, povinnosť predložiť plány je ale o mesiac neskôr.

Na základe povodňového plánu záchranných prác mesta Žilina, môžu byť povodňou postihnuté všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v záplavových územiach pri vodných tokoch riek Váh, Kysuca, Rajčianka či priľahlých vodných tokov. Povodňové plány vypracované alebo aktualizované v zmysle nového nariadenia sú ich spracovatelia povinní predložiť mestu Žilina a podľa potreby ho aktualizovať vždy do 31. júla aktuálneho kalendárneho roka.

Plány záchranných prác počas povodní musia obsahovať základné údaje o predkladateľovi, kontakty na zodpovedné osoby, popis objektu, počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich budovách, zoznam nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objekte, zloženie evakuačnej komisie subjektu, menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení, určenie priestorov, do ktorých budú umiestnené evakuované osoby, zariadenie či materiál a organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne.

0Shares
Slovensko Správy z domova